PTU | QTU | TU FAMILY

PTU | QTU | TU FAMILY

Single phase ultra-isolating EI transformers (≤ 5000 VA)

PTU | QTU | TU FAMILY
Showing 1 to 4 of 91 (23 pages)

PTU1P25

25 VA
230 V
230 V
1 (65 dB atennuation at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
ANAN
25ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws and DIN Rail
0,65 kg
69x92x80x79x45 mm 5Ø

QTU1P25

25 VA
230 V
230 V
1 (65 dB atennuation at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
ANAN
40ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws and DIN Rail
0,79 kg
69x92x80x79x45 mm 5Ø

TU1P200

200 VA
230 V
230 V
1 (65 dB at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
AN
30ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws
3,2 kg
96x112x106x96x77 mm 6Ø

PTU1P40

40 VA
230 V
230 V
1 (65 dB atennuation at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
ANAN
25ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws and DIN Rail
0,87 kg
69x92x80x79x45 mm 5Ø
Showing 1 to 4 of 91 (23 pages)