TU

PTU | QTU | TU FAMILY Single phase ultra-isolating EI transformers (≤ 5000 VA)

TU
Showing page to
200 VA
230 V
230 V
1 (65 dB at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
AN
30ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws
3,2 kg
96x112x106x96x77 mm 6Ø
315 VA
230 V
230 V
1 (65 dB at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
AN
30ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws
4,7 kg
108x122x125x106x89 mm 6Ø
500 VA
230 V
230 V
1 (65 dB at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
AN
30ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws
7,1 kg
126x145x147x125x102 mm 7Ø
630 VA
230 V
230 V
1 (65 dB at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
AN
30ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws
9,1 kg
126x148x167x125x102 mm 7Ø
1000 VA
230 V
230 V
1 (65 dB at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
AN
30ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws
13,3 kg
150x165x180x145x125 mm 7Ø
1600 VA
230 V
230 V
1 (65 dB at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
AN
30ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws
16,9 kg
150x165x210x145x125 mm 7Ø
2000 VA
230 V
230 V
1 (65 dB at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
AN
30ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws and DIN Rail
25,3 kg
195x198x228x178x173 mm 7Ø
2500 VA
230 V
230 V
1 (65 dB at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
AN
30ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws
30,5 kg
195x198x148x178x173 mm 7Ø
3150 VA
230 V
230 V
1 (65 dB at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
AN
30ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws
35,8 kg
195x198x268x178x173 mm 7Ø
4000 VA
230 V
230 V
1 (65 dB at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
AN
30ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws
47,7 kg
240x235x285x212x218 mm 7Ø
200 VA
230 V
230 V
3 (80 dB atennuation at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
AN
30ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws
3,7 kg
96x112x116x96x77 mm 6Ø
315 VA
230 V
230 V
3 (80 dB atennuation at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
AN
30ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws
5,4 kg
108x122x135x106x89 mm 6Ø
500 VA
230 V
230 V
3 (80 dB atennuation at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
AN
30ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws
9,1 kg
126x145x167x125x102 mm 7Ø
630 VA
230 V
230 V
3 (80 dB atennuation at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
AN
30ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws
10,3 kg
126x145x177x125x102 mm 7Ø
1000 VA
230 V
230 V
3 (80 dB atennuation at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
AN
30ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws
14,8 kg
150x165x190x145x125 mm 7Ø
1600 VA
230 V
230 V
3 (80 dB atennuation at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
AN
30ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws
25,3 kg
195x198x228x178x173 mm 7Ø
2000 VA
230 V
230 V
3 (80 dB atennuation at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
AN
30ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws
30,5 kg
195x198x248x178x173 mm 7Ø
2500 VA
230 V
230 V
3 (80 dB atennuation at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
AN
30ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws
35,8 kg
195x198x268x178x173 mm 7Ø
3150 VA
230 V
230 V
3 (80 dB atennuation at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
AN
30ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws
47,7 kg
240x235x280x212x218 mm 7Ø
4000 VA
230 V
230 V
3 (80 dB atennuation at 10 kHz)
50/60 Hz
IP-20
AN
30ºC
Class B
Class B - 130ºC
Class HC - 220ºC
4 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Screws
55 kg
240x235x300x212x218 mm 7Ø