TH FAMILY

TH FAMILY Single phase transformers for medical electrical installations.

TH FAMILY
Showing page to
1000 VA
230 V
115-0-115 V
50/60 Hz
IP-20
AN
40ºC
Class F
Class F - 155ºC
Class HC - 220ºC
3,5 kV (1 min, 50 Hz)
< 3 %
0,5 A (sec-earth)
IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE
21,7 kg
190x180x205x115x160 mm 9Ø
1000 VA
230 V
115-0-115 V
50/60 Hz
IP-23
ANAN
40ºC
Class F
Class F - 155ºC
Class HC - 220ºC
3,5 kV (1 min, 50 Hz)
< 3 %
0,5 A (sec-earth)
IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE
17,9 kg
314x230x315x205x200 mm 6Ø
Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2)
1000 VA
230 V
115-0-115 V
50/60 Hz
IP-00
AN
40ºC
Class F
Class F - 155ºC
Class HC - 220ºC
3,5 kV (1 min, 50 Hz)
< 3 %
0,5 mA (sec-earth)
IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE
13,9 kg
160x128x253x100x140 mm 9Ø
Bimetal thermal contact & electrostatic screen between 1º and 2º
2000 VA
230 V
115-0-115 V
50/60 Hz
IP-20
AN
40ºC
Class F
Class F - 155ºC
Class HC - 220ºC
3,5 kV (1 min, 50 Hz)
< 3 %
0,5 mA (sec-earth)
IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE
31,8 kg
240x180x255x106x210 mm 9Ø