TTH FAMILY

TTH FAMILY Three phase transformers for electrical medical installations.

TTH FAMILY
Showing page to
1000 VA
400 V
230 V
50/60 Hz
YNyn0
IP-20
AN
40ºC
Class F
Class F - 155ºC
Class HC - 220ºC
4,5 kV (1 min, 50 Hz)
< 3 %
0,5 mA (sec-earth)
IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE
24,4 kg
280x138x205x80x250 mm 9Ø
1000 VA
400 V
230 V
50/60 Hz
YNyn0
IP-23
ANAN
40ºC
Class F
Class F - 155ºC
Class HC - 220ºC
4,5 kV (1 min, 50 Hz)
< 3 %
0,5 mA (sec-earth)
IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE
20,3 kg
314x230x315x205x200 mm 6Ø
Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2)
1000 VA
400 V
230 V
50/60 Hz
YNyn0
IP-00
AN
40ºC
Class F
Class F - 155ºC
Class HC - 220ºC
4,5 kV (1 min, 50 Hz)
< 3 %
0,5 mA (sec-earth)
IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE
16 kg
240x108x253x80x200 mm 9Ø
2000 VA
400 V
230 V
50/60 Hz
YNyn0
IP-20
AN
40ºC
Class F
Class F - 155ºC
Class HC - 220ºC
4,5 kV (1 min, 50 Hz)
< 3 %
0,5 mA (sec-earth)
IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE
31,1 kg
280x158x205x100x250 mm 9Ø